Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Symtomatisk behandling - fullständig utrensning av rotkanalsystemet

Uppdaterad: 2013-05-13
Specialist i Endodonti Charlotte  Ulin , Endodontikliniken/Göteborg

Granskad av: Lektor, dr odont, Ph.d. Lars  Bjørndal, Fagområde for Cariologi og Endodonti/Odontologisk Institut, Köpenhamn

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Behandlingen utförs då irreversibel pulpit har diagnostiserats och tanden skall bevaras. Tid finns för en fullständig instrumentering av rotkanalen /rotkanalerna, d v s pulpektomi. Målet med behandlingen är att avlägsna den inflammerade pulpan i sin helhet.

Svårigheten vid den akuta situationen kan vara att skapa god anestesi. Patienten har sannolikt haft en längre period av smärta och kanske sömnbrist och är allmänt smärtpåverkad. Detta kan göra att adekvat anestesi vid den akuta behandlingen kan vara svår att uppnå.

 


BEHANDLING
 


Anestesi
 

Adekvat anestesi ges med fördel med 2% Xylocain-adrenalin p g a av dess säkrare tillslag samt längre duration. Dessutom rekommenderas analgetika i form av NSAID, ex 600mg Brufen®, Ibumetin® att ges innan anestesi.

Anestesin bör ges i god mängd för att möjliggöra en bra utbredning i det akuta skedet. Om ej adekvat anestesi uppnås får ställningstagande göras tillsammans med patienten om att fortsätta eller inte. Om patienten ej vill fortsätta behandlingen vid detta tillfälle så hjälps patienten tillsvidare med analgetika och patienten får en återbesökstid. Lämpliga analgetika kan vara NSAID och Paracetamolpreparat. Exempelvis 600mg Ibumetin®, eller 1g Alvedon®. Dessa två preparat kan med fördel kombineras då det ger en viss synergieffekt. Lämplig dos är då 400mb Ibumetin® +500mg Alvedon®.

Vid planerat återbesök kan anestesin kompletteras med sedering, exempelvis Stesolid® eller Halcion®, för att på detta sätt sänka smärttröskeln, ge ångestdämpning och en viss analgesi.
 


Kavumpreparation
 

Innan kavumpreparationen påbörjas bör följande iakttagelser göras:
 

  • Kofferdam är ej nödvändigt vid kavumpreparationen då vital pulpa ej omedelbart blir infekterad av salivkontamination. Insynen och åtkomligheten vid kavumpreparationen blir också enklare om kofferdam ej appliceras i detta skede.
  • Fyllningar på tanden bör inspekteras med hänsyn till om läckage föreligger och om så är fallet avlägsnas.
  • Karies ska exkaveras.
  • Kavum bör också inspekteras så att sprickbildning ej finns.

Kavumpreparationen utförs så att samtliga rotkanaler blir lättåtkomliga och god insättningsriktning för instrumenten skapas. Reduktion av kuspar kan behöva göras för att skapa god insyn och åtkomlighet till kavum. Kavums tak tas med fördel bort till största delen med hjälp av highspeed för att sedan avsluta med ett stort rundborr på lågvarv då även största delen av pulpavävnaden i kavum tas bort.
Hemostas sker oftast då pulpavävnaden i kavum är borta.
 


Kofferdamläggning och desinfektion
 

Tandsten och plack avlägsnas från tanden.

Kofferdam placeras och tvätt av tand samt omgivande område av kofferdamduken utförs. Tvätten sker först med 30% väteperoxid och sedan 10% jodsprit eller 0,5% klorhexidinsprit.
 


Instrumentering av rotkanalen
 

Rotkanalen sonderas med hjälp av Kerrfil # 10-15 och rak insättningsriktning till rotkanalen kontrolleras.

Instrumenteringen påbörjas med fördel genom att en koronal vidgning av rotkanalen utförs. Detta för att avlägsna koronala förträngningar i rotkanalen och på så sätt möjliggöra en lättare väg för filen i rotkanalen. Beroende på vilket filsystem som används rekommenderas olika sätt att göra den koronala vidgningen av rotkanalen.

I ett akut skede kan det initialt göra ont vid instrumentering i dess koronala del. Detta beror på att största mängden av den inflammerade pulpan ligger koronalt i rotkanalen. Intrapulpal anestesi kan då läggas. Detta blir en form av tryckbedövning, vilket gör att efter bedövningen lagts i rotkanalen bör instrumentering ske omedelbart efteråt, utan dröjsmål.
 


Bestämning av rensdjup
 

Instrumenteringen ska ske till rotkanalens trängsta ställe, d v s den apikala konstriktionen, vilken i regel ligger ca 0,5-2 mm från röntgenologiskt apex. Rensdjupet fastställs med hjälp av foramenlokalisator och /eller indikatorröntgen. Att komplettera bestämningen av rensdjupet med en röntgenbild ger information om rotkanalens kurvatur och om insättningsriktningen är korrekt.

Rotkanalen instrumenteras till rensdjupet med nickel-titanfilar. Den apikala dimensionen bestäms utifrån rotkanalens grovlek och kurvatur. Vanligtvis brukar detta bli till # 40-60. Koniciteten på rotkanalen bestäms utifrån dess grovlek och längd. I regel blir det en konicitet på 0.04 – 0.06.
 


Spolning
 

Spolning med 1% natriumhypoklorit (NaOCl) utförs kontinuerligt och rikligt under instrumenteringen.

Under instrumenteringen bildas ett ”smearlayer” med dentinspån och bakterieprodukter. Detta avlägsnar inte NaOCl på ett bra sätt varför spolningen kompletteras med EDTA. Vid avslutad instrumentering torrläggs rotkanalen och 17% EDTA-lösning läggs i rotkanalen i 2 x 20 sekunder. NaOCl kan med fördel aktiveras med ultraljud i 30 sek i respektive rotkanal. Detta ökar penetrationen av lösningen i rotkanalen och dess bikanaler. Det finns speciella ultraljudsspetsar för detta ändamål. Alternativt aktiveras en K15-fil, som satts ner i rotkanalen, med ultraljud strax under dess handtag.
 


Rotfyllning
 

I de flesta fall kan en tand med vital pulpa rotfyllas vid det första besöket. Vid symtomatisk behandling i ett akut skede kan det vara lämpligt att patienten kommer på återbesök och tanden rotfylls då om symtomfrihet föreligger. Inlägg med kalciumhydroxid appliceras i rotkanalen med lentulonål. Om rotfyllning bedöms vara möjlig att genomföra torrläggs rotkanalerna och rotfylls med guttaperka-sealer teknik.
 


Provisorisk fyllning
 

Provisorisk fyllning läggs nu i kavum och upp till ocklusalytan. Exempel på temporär fyllning är Zinkoxid-eugenol, IRM eller glasjonomer. Det är viktigt att fyllningen har en tjocklek på 4mm. Bomullspellets i kavum bör undvikas då det försämrar fyllningens hållfasthet och bakterietäthet.

 PROGNOS
 

Prognosen för en väl genomförd pulpektomi är mycket god. Siffror på 90-95% har publicerats.

 Referenser
 

Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist G, Wing K. Factors affecting the long-term results of endodontic treatment. J Endod. 1990 Oct;16(10):498-504.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:158