Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Vital pulpa

Uppdaterad: 2015-11-19
Specialisttandläkare, Endodonti Joséphine Brodén, Smile/Malmö Slottsstaden

Granskad av: Odont. Dr. Jan-Olof Berg,  /

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Pulpan är en lucker kärlrik bindväv. Genom apikala foramina står pulpan i direkt förbindelse med parodontalligamentet och dess blodkärl och nerver.
I en ung tand har pulpan en stor mängd celler omgivna av vävnadsvätska och en mindre mängd kollagenfibrer. Ju äldre tanden blir desto mer fibrös blir pulpan. Odontoblasterna hänger samman med dentinet via utskott i dentintubuli och bildar dentin under tandens hela livstid och på så sätt minskar pulpakavum i storlek. Pulpan har en riklig nervförsörjning och vid odontoblasterna finns fria nervändar som kan känna av vätskerörelser i dentintubuli och ge upphov till en smärtsensation till exempel vid snabba temperaturförändringar och om dentinet blottas. Överbelastning av tanden kan ge smärta och en nervimpuls till CNS som leder till en reflektorisk munöppning.

Pulpan svarar på inträngande mikroorganismer med inflammatoriska och immunologiska reaktioner som oskadliggör dessa. Allvarligare inflammation kan emellertid leda till nedbrytning också av pulpavävnaden. En annan del av den inflammatoriska reaktionen är att det övertryck som normalt finns i pulpan ökar vilket leder till ökat utflöde av dentinvätska genom dentintubuli. Det ökade utflödet försvårar för mikroorganismer att tränga in i tanden. En viktig försvarsfunktion är att odontoblasterna bildar ny hårdvävnad både inne i dentinkanalerna och lokalt in mot pulpan. Om pulpan exponeras och odontoblastlagret skadas har pulpan mycket små chanser att läka utan behandling.


 

DIAGNOS
 

En vital pulpa kan ha följande tillstånd:
 

  • Kliniskt frisk pulpa
  • Asymtomatisk pulpit
  • Symtomatisk pulpitSYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Kliniskt frisk pulpa
 

Tanden är intakt eller försedd med restaurering av god kvalitet. Patienten har inga symtom från tanden som i allmänhet svarar sensibelt på sensibilitetstest. En pulpa som har exponerats på grund av trauma eller oavsiktligt vid restaurering genom friskt dentin bedöms som kliniskt frisk.
 

Asymtomatisk pulpit
 

Patienten har inga symtom från tanden men pulpan bedöms vara inflammerad på grund av djup karies i tanden eller restaureringar av så dålig kvalitet att mikroorganismer eller deras produkter kan nå pulpan och ge en inflammation. En pulpa som exponerats vid kariesexkavering har därför diagnosen asymtomatisk pulpit om tanden är symtomfri, vilket de flesta tänder med inflammerad pulpa är. Tanden svarar sensibelt på sensibilitetstest.
 

Symtomatisk pulpit
 

Patienten har symtom och är ofta känslig för kyla och värme. Pulpan har blivit inflammerad på grund av karies, via blottat dentin eller djupa dentinsprickor och inflammationen är i dessa fall symtomgivande. I ett tidigt stadium kan patienten ha svårt att lokalisera vilken tand symtomen kommer från. Smärtan är konstant eller intermittent och provokation med kyla eller värme kan ge upphov till ihållande smärta. Ibland kan kyla ge smärtlindring. Ömhet vid perkussion är inte vanligt men kan förekomma.

 

En tand med vital pulpa kan också ha följande tillstånd:
 

Intern rotresorption
 

Patienten har oftast inga symtom. På röntgen syns en radiolucent symmetrisk förstoring av rotkanalen. Rotkanalens ursprungliga form kan inte längre urskiljas i resorptionsområdet. Kliniskt kan ibland en så kallad ”pink spot” ses på kronan där emaljen är så tunn att den rikligt vaskulariserade vävnaden lyser igenom.
 

Pulpaobliteration
 

Patienten har oftast inga symtom. Den kontinuerliga dentinbildningen gör att pulparummet minskar och pulpaobliteration kan observeras vid hög ålder. Ibland uppträder pulpaobliteration efter luxationsskador som kan ge upphov till kraftig bildning av tertiärt dentin. Tillståndet upptäcks på röntgen där rotkanalens bredd ses som kraftigt minskad eller ej kan urskiljas. Kliniskt kan man ibland se en färgförändring av kronan. Sensibilitetstest är osäkert på tänder med oblitererad pulpa.

 


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

  • Partiellt nekrotisk pulpa
  • Extern rotresorption kan vara en differentialdiagnos till intern rotresorptionUTREDNING/DIAGNOSTIK
 

En diagnostisk undersökning innebär en noggrann klinisk undersökning med inspektion, palpation, perkussion och ibland genomlysning med fiberoptik och belastning av kuspar. För att få mer information om tillståndet kompletteras den kliniska undersökningen ofta med diagnostiska test.
 

Sensibilitetstest: kyla och eltest
 

En tand med vital pulpa bör reagera sensibelt på sensibilitetstest. Sensibilitetsundersökning med kyla och el har relativt hög tillförlitlighet men en tand med partiell nekros kan ibland svara sensibelt på eltest och en vital tand med förträngt pulparum svarar inte alltid sensibelt på test med kyla. För att få maximal information bör därför test med kyla och el kombineras.
 

Röntgenundersökning
 

Röntgenundersökning är ett komplement till klinisk undersökning och andra diagnostiska test. Exempel på vad som kan utläsas från röntgen är djup karies och pulpanära fyllningar, storleken på pulpakavum, rotkanalanatomi och förändringar i benvävnaden. Benvävnadsförändringar vid apex kan ge en indikation på om pulpan är frisk eller om den är kraftigt inflammerad eller om tanden är nekrotisk. De röntgenologiska förändringarna kan både vara radiolucenta och radiopaka.
 

Blockad med lokalanestesi
 

Om patienten har värk men det är svårt att identifiera vilken tand symtomen kommer från kan man försöka ge anestesi lokalt till den misstänkta tanden och se om det ger smärtlindring. Om ingen smärtlindring sker är det sannolikt en annan tand eller ett icke endodontiskt tillstånd som ger upphov till symtomen.

 


BEHANDLING
 

Behandlingen av exponerad pulpa syftar antingen till att bevara pulpans vitalitet eller till att avlägsna pulpavävnaden och försluta pulparummet med en rotfyllning.

Olika behandlingar finns som syftar till att bevara den vitala pulpan:
 


Behandling som syftar till att avlägsna pulpans vävnad:
 

Vid intern rotresorption avstannar resorptionen av sig själv om hela pulpan är nekrotisk och resorptionen inte har perforerat roten. För att avstanna resorptionen i en vital pulpa måste hela pulpans vävnad avlägsnas.

En tand med oblitererad pulpa kräver ingen behandling så länge den inte uppvisar tecken på infektion.

 


PROGNOS
 

När pulpan har exponerats via friskt dentin har överkappning och partiell pulpotomi en god prognos medan resultatet är mer osäkert när pulpan har exponerats via karierat dentin. Effekten kan vara åldersberoende och preoperativ tandvärk kan öka risken för ett misslyckande.

Prognosen för pulpektomi är mycket god både när pulpan är exponerad via friskt dentin och via karierat dentin men påverkas av rotfyllningens kvalitet.
 

Läs mer om sjukdomar i tandpulpan och i vävnaderna kring tandroten:
 

Centrala rekommendationer i endodonti


Referenser
 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen, 2011

Rotfyllning. En systematisk översikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010

Örstavik D, Pitt Ford T, (red.) Essential endodontology 2nd ed, Blackwell-Munksgaard, 2008

Bergenholtz G, Hörsted-Bindslev P, Reit C (red.) Textbook of endodontology, 2nd ed Wiley-Blackwell, 2010

M. Haapasalo, U Endal, Internal inflammatory root resorption: the unknown resorption of the tooth. Endodontic Topics 2006; 14, 60–79.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:161