Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Implantatstödd krona

Uppdaterad: 2017-08-24
Professor emeritus Anders Ekfeldt, Institutt for klinisk Odontologi/Universitetet i Oslo

Granskad av: Professor Stig Karlsson, Institution för Odontologi/Sahlgrenska Akademin /Göteborgs Universitet

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet


Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se

BAKGRUND
 

Orsak

Orsaken till tandextraktion kan vara bland annat rotfraktur, karies eller parodontala problem. Andra faktorer påverkar också ställningstagandet, såsom patientens ekonomi och tandläkarens yrkesmässiga uppfattning. Bland unga patienter är medfödd avsaknad av tandanlag (aplasier) liksom trauma en vanlig orsak till tandlucka. En efterundersökning av 185 patienter, behandlade med implantatstödd krona på en specialistklinik i Västra Götaland, fann att orsaken till tandförlusten var aplasier (52%), trauma (30%), rotfraktur (5%) och andra orsaker (13%). Liknande siffror om orsaken till tandförlusten, finns också redovisade i en nyare studie med 48 implantatstdda kronor på 25 patienter: aplasier (48%); trauma (44%); annan orsak (8%).


 

SYMTOM
 

En tandlucka i över- eller underkäkens front är i första hand ett estetiskt problem men kan också påverka orala funktioner som tal och tuggning. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer bedömer att en tandlucka har stor påverkan på den orala hälsan om tandförlusten är i över- eller underkäksfronten men påverkan anses mer måttlig om tandluckan finns i sidopartierna.


 

UTREDNING
 

Innan behandling med implantatstödd krona, ska följande utredas:
 

Anamnes
 

 • aktuell och eventuell tidigare medicinering
 • tidigare erfarenhet av tandvård
 • orsak till tandförlust
 • bruk av nikotin såsom rökning och snusning
 • önskemål och förväntningar på konstruktionen
 • ekonomi


Klinisk undersökning

Det är av yttersta vikt att den behandlande tandläkaren gör en mycket noggrann klinisk undersökning av alveolarutskottet och angränsande tänder i det aktuella området:

 • omgivande tänders status – intakta, karierade, parodontalt försvagade?
 • tandluckans storlek och alveolarutskottets bennivå i förhållande till omgivande tänder
 • alveolarutskottets form och volym
 • vertikal höjd i området
 • ocklusions- och artikulationsförhållanden
 • munhygien

Patienten bör vara kariologiskt och parodontalt sanerad före en behandling med implantat.

 

Röntgenologisk undersökning
 

Panoramabild (OPG) och kompletterande intraorala röntgenbilder av det aktuella området och angränsande tänder. Vid stor osäkerhet om de anatomiska förhållandena kan CBCT-röntgen göras preoperativt.


 

Valet av behandlingsalternativ baserar sig på följande faktorer
 

 • patientens önskemål
 • omgivande tänders status. Om granntänder är intakta är implantatstödd krona ett förstahandsalternativ
 • ekonomi
 • munhygien
 • alveolarutskottets form och volym
 • mjukvävnadens läge och form i förhållande till omgivande tänder

De nationella riktlinjerna för tandvård har olika prioritet för de fem alternativa behandlingsförslagen (ju lägre siffra, desto högre prioritet för rekommendationen):
 

Överkäkens front

 • Implantatstödd krona (Rekommendation 3)
 • Tandreglering (Rekommendation 3)
 • Tandstödd bro (Rekommendation 3)
 • Tandstödd extensionsbro (Rekommendation 4)
 • Etsbro i metall (Rekommendation 6) (låg broöverlevnad (utan recementering) efter 5 år)

Underkäkens front

 • Tandreglering (Rekommendation 3)
 • Tandstödd bro (Rekommendation 3)
 • Tandstödd extensionsbro (Rekommendation 4)
 • Implantatstödd krona (Rekommendation 5)
 • Etsbro i metall (Rekommendation 6)

Över- och underkäkens sidopartier

 • Implantatstödd krona (Rekommendation 5)
 • Tandstödd bro (Rekommendation 5)
 • Tandstödd extensionsbro (Rekommendation 6)
BEHANDLING
 


Preoparativa ställningstaganden
 

Bedömning av tandluckan
Ett estetiskt lyckat resultat med implantatstödd krona (singelimplant) i fronttandsregionen kräver att implantatinstallationen blir optimal ur en tredimensionell aspekt, det vill säga i samma vertikala höjd som omgivande tänder, horisontellt korrekt på alveolarutskottet samt på rätt avstånd till angränsade tänder. Det är därför lämpligt att framställa en ”guideskena” inför implantatinstallationen.
Det bör inte finnas omfattande resorptioner av alveolarutskottet och/eller mjukvävnadsdefekter i det aktuella området. Ett resorberat alveolarutskott bör åtgärdas med någon benförbättrande teknik, antingen i form av transplantation med autologt ben, benersättningsmedel eller med någon form av membranteknik.
 

Direktinstallation
Är det en fördel att direktinstallera ett implantat i samband med extraktionen av tanden eller bör man invänta läkning av alveolen och därefter göra en konventionell implantatinstallation? Det finns kliniska situationer där en direktinstallation av implantat kan medföra ett estetiskt bra resultat men detta är inte helt förutsägbart och kräver stor erfarenhet av kirurgen. Vetenskapligt samstämmiga konklusioner saknas men kliniskt föredrar många kirurger en mjukvävnadsläkning av alveolen på 8-10 veckor före implantatoperationen.
 

Direktbelastning
Direktbelastning av singelimplantat, det vill säga belastning inom 48 timmar, detta kan användas på utvalda patienter.

Val av distans
I estetiskt viktiga regioner, och om implantatinstallationen inte blivit optimal, bör en individuellt CAD/CAM-framställd distans, antingen i titan eller zirkonia (zirkoniumdioxid) användas. Zirkonia ger vanligen ett estetiskt bättre resultat och en 10-11 årsuppföljning av distanser i zirkonia på implantat med extern hexagonal anslutning visar bara 1% frakturer. Användning av distanser helt i zirkonia för implantat med intern låsning uppvisade en väsentligt högre frakturfrekvens (7.8%) efter 5-6 år, i en annan studie.

Val av krona
I stället för metallkeramisk krona är det idag vanligt med en helkeramisk krona i zirkonia eller annat keramiskt material. En skruvretinerad krona är i allmänhet att föredra när implantatets placering möjliggör detta. Porslinet bränns då direkt på en distans av zirkonia eller titan. Fördelarna är avsaknad av cementskarv och att konstruktionen blir enklare att reparera.
Det finns också lösningar där en helkeramisk krona, antingen i zirkonia eller i lithiumdisilikat-keramik, cementeras på en titandistans på laboratoriet och ger en skruvretinerad krona. Denna metod finns framtagen för flera av de använda implantatsystemen, men mig veterligen finns inga längre kliniska studier med denna metod publicerade.

 

Behandlingsgång, implantatstödd krona
 

 • Individuell sked framställs
 • Avtryck på implantatnivå. Kompletterat med bettregistrering och färgtagning
 • En temporär krona kan vara lämpligt vid osäkerhet om mjukvävnadstäckning eller om kronans estetiska utformning. Det bör påpekas att den avgörande planläggningen, för att erhålla ett estetiskt bra resultat, måste göras före implantatinstallationen
 • Individuell distans i zirkonia eller titan för en skruvretinerad eller cementerad krona
 • Utlämning – röntgenkontroll och hygieninformation

Digitalt avtryck av den implantatstödda kronan kan vara ett alternativ som både uppskattas och föredras av patienterna jämfört med konventionell avtrycksteknik.
UPPFÖLJNING
 

Patienter som erhållit behandling med en implantatstödd krona kräver kontinuerlig uppföljning och kontroll av behandlingsresultatet. Speciellt observant bör man vara på eventuella fistlar eller inflammation i omgivande mjukvävnad (den periimplantära mucosan). Orsaken kan vara ett cementöverskott, som då bör avlägsnas.


 

PROGNOS
 

Prognosen synes vara god.
”Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att implantatets överlevnad är nära 100 procent, risken för marginal benförlust (>2 mm) är mindre än 5 procent och den implantatstödda kronans överlevnad är över 90 procent vid behandling av patienter med enstaka tandförlust med implantatstödd enstaka krona vid en uppföljningstid om minst fem år” enligt en SBU rapport 2010.

Tekniska komplikationer förekommer i form av lossade skruvförband, lossade cementerade kronor och frakturer av fasadmaterial.
De biologiska komplikationerna är inflammation i den periimplantära vävnaden, estetiska komplikationer i form av blottad distans eller i några fall en infraposition av den implantatstödda kronan, orsakad av alveolarutskottets tillväxt och tandvandring.
Den högre komplikationsrisken med implantatstödd krona i underkäkens front motiverar den lägre prioritetsgraden enligt Socialstyrelsens expertgrupp.

En nyligen publicerad systematisk översiktsartikel fastslår att implantatstödda kronor uppvisade hög överlevnad både efter 5 och 10 år men med risk för tekniska, biologiska och estetiska komplikationer. I en 10-11 års uppföljning av implantatstödda kronor uppvisade få komplikationer och en mycket hög patienttillfredsställelse med behandlingen. En 18-års uppföljning av implantatstödda singelkronor (Cera-one) visar 96% överlevnad av implantaten och 90% överlevnad av kronorna. 

Referenser
 

Ekfeldt A, Fürst B, Carlsson GE. Zirconia abutments for single-tooth implant restorations: a retrospective and clinical follow-up study. Clinical Oral Implant Research 2011; 22 1308–1314.

Ekfeldt A, Frst B, Carlsson GE. Zirconia abutments for single-tooth implant restorations: a 10- to 11-year follow-up study. Clin Oral Implants Res. 2016 Sep 24. doi: 10.1111/clr.12975. [Epub ahead of print]

Nilsson A; Johansson L,; Lindh C,; Ekfeldt A,. One-piece internal zirconia abutments for single-tooth restorations on narrow and regular diameter implants: A 5-year prospective follow-up study. Clin Implant Dent Relat Res. 2017 Aug 9. doi: 10.1111/cid.12515. [Epub ahead of print]

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011

Tandförluster. En systematisk litteraturöversikt. SBU 2010

Lewis MB, Klineberg I. Prosthodontic considerations designed to optimize outcomes for single-tooth implants. A review of the literature. Australian Dental Journal 2011; 56;181-192.

Benic G.I, Mir-Mari J, Hämmerle C.H. Loading protocols for single-implant crowns: a systematic review and meta-analysis. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 2014. 29:Suppl:222-238.

Joda T1, Brgger U. Patient-centered outcomes comparing digital and conventional implant impression procedures: a randomized crossover trial. Clin Oral Implants Res. 2015; 30:1047-53.

Zembic A, Kim S, Zwahlen M, Kelly JR. Systematic review of the survival rate and incidence of biologic, technical, and esthetic complications of single implant abutments supporting fixed prostheses. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:99-116.

Bergenblock S, Andersson B, Frst B, Jemt T. Long-term follow-up of CeraOne"! single-implant restorations: an 18-year follow-up study based on a prospective patient cohort. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14:471-9.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:218