Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi) - stimulering för smärtlindring

Uppdaterad: 2017-08-26
Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län

Granskad av: Professor Maria Nilner, Bettfysiologi Odontologiska Fakulteten/Malmö Tandvårdshögskola

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

Annonsören har inte något inflytande på innehållet i Internetmedicin.se


BAKGRUND
 

Människan har länge använt olika stimuleringsmetoder för att uppnå såväl välbehag som smärtlindring. En av de äldsta stimuleringsmetoderna, massage, finns beskriven redan i sumerriket i Mesopotamien, ca 4000 år f Kr.
Sedan dess har en mängd olika stimuleringsmetoder utvecklats. I modern tid har den tekniska utvecklingen möjliggjort framtagande av avancerad apparatur, avsedd att förstärka olika former av stimulering.

Detta är ett av 5 faktablad om stimuleringsmetoder som föreslagits vid behandling av smärtsam käkfunktionsstörning.

Se även:
 

Laser - stimulering för smärtlindring

Pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) - stimulering för smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) - stimulering för smärtlindring

Akupunktur - stimulering för smärtlindringICKE INVASIV RADIOFREKVENSTERAPI (VÄRMETERAPI)
 

Radiofrekvensterapi kan delas upp i invasiv och icke invasiv behandling. I detta faktablad fokuserar vi framförallt på icke invasiv radiofrekvensterapi som föreslagits som behandling vid smärtsam käkfunktionsstörning.

 

Invasiv radiofrekvensterapi
 

Metoden har använts sedan 1950-talet för att behandla smärta. De senaste ca 30 åren har metoden fått större spridning tack vare att metoden utvecklats rent tekniskt.

Behandlingen bygger på att en perkutan nål förs in till en sensorisk nerv i det smärtande området. Nålens yttersta spets (2-10 mm) är oisolerad. Därefter för man in en tunn sond (som tillåter passage av högfrekvent ström) i nålen. Strömmen värmer upp nervvävnaden varvid en del nervfibrer degenererar.

I SBU-rapporten ”Metoder för behandling av långvarig smärta” 2006 konkluderar man att:
"Invasiv radiofrekvensbehandling har kortvarig smärtlindrande effekt (upp till ett år) vid nack- och ryggsmärta inklusive whiplash-relaterad smärta (Evidensstyrka 3) men det finns risk för allvarliga komplikationer”.

 

Icke invasiv radiofrekvensterapi
 

Metoden har föreslagits som behandling vid flera olika smärttillstånd, inklusive smärtsam käkfunktionsstörning.
Tekniken bygger på att radiofrekvent energi överförs från den terapeutiska apparatens handstycke till målvävnaden, utan direktkontakt, i form av en så kallad corona-urladdning.

Oftast används pulserande radiofrekvensterapi (eng. pulsed radio frequency energy therapy, PRFE) eftersom detta innebär att vävnaden inte värms upp lika mycket som vid kontinuerlig stimulering. Detta ska enligt förespråkarna öka terapins icke-termiska effekter.

Behandlingens eventuella biologiska effekter i vävnaden är inte klarlagda. Det har föreslagits att eventuell smärtlindrande effekt av behandlingen skulle kunna uppkomma genom stimulering av kroppens endogena svar vid vävnadsskada och av reducerade inflammatoriska cytokinnivåer.

Fallrapporter har visat att metoden kan ha effekt på smärta och huvudvärksfrekvens. Det finns dock endast ett fåtal randomiserade kontrollerade studier på området.

 

INDIKATIONER
 

Icke invasiv radiofrekvensterapi har förslagits som behandling av:
 

 • Käkledssmärta (artralgi)KONTRAINDIKATIONER
 

Kontraindikationer som omnämns är:
 

 • Graviditet
 • Metallimplantat i området som ska behandlas
 • Pacemaker
 • Barn och ungdomar (skelettalt ej färdigutvecklade)BEHANDLING
 

 • Apparaturens (Energex) handstycke placeras 2 cm från käkledsområdet.
 • Patienten får gapa och käkledsområdet exponeras med radiofrekvent energi i 3x15 sekunder (separerade med 7 sekunders intervall).
 • Därefter får patienten bita ihop varpå behandlingen ovan upprepas.
 • Sammanlagt erhåller patienten 90 sekunders exponering vid en behandling.
 • Behandlingen upprepas varannan dag under två veckor.
 • Övergående hudirritation och rodnad i området som behandlats har rapporterats.VETENSKAPLIG EVIDENS
 

I en dubbelblind randomiserad och kontrollerad studie utvärderades effekten av PRFE på patienter med käkledssmärta (artralgi). Under uppföljningsperioden (två veckor) visade man att behandlingen hade en måttlig effekt på smärtlindring och gapförmåga.
Behandlingseffekten var större i gruppen som fick aktiv behandling jämfört med kontrollgruppen som fick placebobehandling. I denna studie användes Energex apparatur (Energex, Inc. Emerson, New Jersey).

Det finns inga ytterligare studier som undersökt behandlingsmetoden vid smärtsam käkfunktionsstörning. Det vetenskapliga underlaget bedöms således vara otillräckligt. Behandlingsmetoden är ovanlig i Sverige.


 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011
 

Vid käkledssmärta (artralgi) ger de nationella riktlinjerna behandling med icke invasiv radiofrekvensterapi rekommendation 8.


 

SAMMANFATTNING
 

Det vetenskapliga underlaget för behandling med icke invasiv radiofrekvensterapi vid smärtsam käkfunktionsstörning är bristfälligt. Eftersom det finns bra behandlingsalternativ vid smärtsam käkfunktionsstörning kan denna behandlingsform inte rekommenderas i dagsläget.


 

Referenser
 

Al-Badawi EA, Mehta N, Forgione AG, Lobo SL, Zawawi KH. Efficacy of pulsed radio frequency energy therapy in temporomandibular joint pain and dysfunction. Cranio 2004;22:10-20.

Guo L, Kubat NJ, Isenberg RA. Pulsed radio frequency energy (PRFE) use in human medical applications. Electromagn Biol Med. 2011;30:21-45.

Metoder för behandling av långvarig smärta. SBU april 2006.

Michel R. Use of pulsed radio frequency energy in the effective treatment of recalcitrant plantar fasciitis: Six case histories. Foot (Edinb) 2012 ;22:48-52. Epub 2012 Jan 20.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.

Snidvongs S, Mehta V. Pulsed radio frequency: a non-neurodestructive therapy in pain management. Curr Opin Support Palliat Care. 2010 Jun;4(2):107-10.

Stall RS. Noninvasive pulsed radio frequency energy in the treatment of occipital neuralgia with chronic, debilitating headache: a report of four cases. Pain Med. 2013 May;14(5):628-38.

 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:227