Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Laserbehandling vid fyllningsterapi

Uppdaterad: 2017-04-13
Övertandläkare, specialist i pedodonti Roxana Sarmadi, Specialistkliniken för barntandvård, Folktandvården i Uppsala län/

Granskad av: Universitetslektor Charlotte Simark Mattsson,  /Sahlgrenska Akademin

  • Kommentera innehållet i faktabladet.
  • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
  • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
  • Utskriftsvänlig version av faktabladet


BAKGRUND

 

Laser är en akronym för (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Det betyder ”Ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning”.
Tekniken skapar ljusstrålar med samma våglängd, riktning och med stark intensitet.

Lasermaskinen kan beskrivas som en energi-transformator som transformerar energi med låg kvalitet till energi med hög kvalitet (laserljus). Det finns flera olika typer av lasrar med specifika våglängder som avlägsnar både mjukvävnad och hårdvävnad beroende på vävnadens förmåga att absorbera laserljuset. Laser avlägsnar vävnad genom fotoablation.

Lasrar delas in i kontinuerliga lasrar (som avger en kontinuerlig ljusstråle) och pulsade lasrar (som avger en kontrollerad ljuspuls). Pulsade lasrar ger möjlighet till effektivare fotoablation utan skadlig värmeökning i vävnaden.
Karies och tandsubstans kan avlägsnas med lasrar som absorberas effektivt i vatten och hydroxylapatit, är pulsade och kombinerade med vattenspray.
Er:YAG-lasrar (pulsade) och en nyligen utvecklad CO2-laser (pulsad) med en våglängd på 9,3 µm kan avlägsna karies och tandsubstans utan att skada tanden. Er:YAG-lasrar har hittills varit förstahandsalternativet för preparation av emalj, dentin och exkavering av karies.

Det finns två olika typer av Er:YAG-lasrar:
 

  1. Er:YAG-laser (erbium: yttrium-aluminium-granat) med våglängd 2,79 mikrometer
  2. Er, Cr:YSGG-laser (erbium, krom: yttrium-skandium-gallium-granat) med våglängd 2,94 mikrometer

Er:YAG-laser med våglängd 2.79 µm absorberas något bättre i vatten och hydroxylapatit jämfört med Er, Cr:YSGG-laser. Därför är den något effektivare vid borttagning av karies och tandsubstans.Beskrivning av tekniken
 

I slutet av 1980-talet visade man att Er:YAG-laser kunde avlägsna tandsubstans med vattenkylning utan negativ påverkan på pulpan.
Er:YAG-laser absorberas effektivt i vatten och hydroxylapatit. Absorptionen i vattenmolekyler leder till att vattnet snabbt upphettas och förångas. En mikroexplosion av vattenmolekyler skapar ett högt tryck i vävnaden och leder till vaporisering (förångning) av karies och tandsubstans.
Er:YAG-laser kan inte avlägsna metall (amalgam, guld) och porslin men komposit och glasjonomer kan avlägsnas med denna teknik.

Vid användning av laserteknik finns det flera faktorer som påverkar teknikens funktion och effektivitet. Förutom våglängd, påverkas effekten av pulslängd, pulsenergi, frekvens, graden av luft- och vattentillförsel, val av vinkelstycke och spets, avståndet mellan vinkelstycke och vävnad, samt vävnadens egenskaper (absorptionskoefficient).
Detta gör att tekniken kan upplevas svårare att använda av tandläkare, jämfört med borr.

 

Arbetsmiljö och säkerhet
 

Lasrar är klassificerade (klass 1-4) efter styrka och de risker som finns för skada vid normal användning. Er:YAG-laser tillhör klass 4, d v s den har en uteffekt på över 500 mW.
Lasrar i denna klass kan skada både hud och ögon. Patientbehandling med Er:YAG-laser ska utföras under ansvar av legitimerad tandläkare eller legitimerad läkare. Både behandlare och patient ska använda ögonskydd i samband med behandlingen.

 

Behandlingstid
 

Studier visar att det tar 2-3 gånger längre tid att avlägsna karies med laser jämfört med borr.
Flera faktorer kopplade till tekniken, operatören och patienten kan påverka tidsåtgången.

 

Patientupplevelse

Många patienter upplever ett starkt obehag när kariesvävnad avlägsnas med traditionell borrteknik. Vibrationer från borren och borrljudet upplevs otäcka och kan leda till tandvårdsrädsla. Laser vibrerar inte på samma sätt som borren och har ett annat ljud (poppande ljud). Flera studier har visat att patienter föredrar laserteknik jämfört med borr. Laserteknik beskrivs som mer behaglig och mindre smärtsam jämfört med traditionell borrteknik.

 

Fyllningens livslängd och kvalitet

Det finns få kliniska studier med långtidsuppföljning som har utvärderat fyllningens livslängd och kvalitet efter laserbehandling jämfört med borrbehandling. De få studier som finns visar att kariesborttagning med Er:YAG-laser inte påverkar det kliniska resultatet för fyllningarna.
Det finns många in vitro-studier (labbstudier) som har undersökt bindningsstyrkan av bonding och komposit till lasrad dentin. Dessa studier redovisar motsägelsefulla resultat.
En del forskare påstår att laser skapar en ojämn dentinyta utan smear layer vilket leder till en starkare bindning utan behov av etsning. Andra har kommit fram till att lasrad dentin binder sämre till fyllningsmaterial utan etsning och att laser leder till en oundviklig värmeutveckling som gör att dentinkanalerna smälter ihop och bindningen försämras.
Kliniska RCT-studier med långtidsuppföljning behövs för att utvärdera fyllningars livslängd och kvalitet efter laserbehandling.


 

Vetenskaplig evidens

 

SBU-rapport ” Laser vid avlägsnande av karies”

En systematisk översikt har utförts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fram till januari 2009. Sju kliniska studier har identifierats och utvärderats. Rapporten redovisar kunskapsläget för Er:YAG-laser och fastställer att laser är likvärdig med borr för att avlägsna kariesskadad tandhårdvävnad men att behandlingen tar längre tid. Vidare konstateras att vuxna patienter föredrar behandling med laser framför borr men att underlag saknas för att bedöma hur barn upplever behandlingen.
SBU fastställer också att underlag saknas för att bedöma laserbehandlingens effekt på pulpan samt fyllningars livslängd.


Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011:

Behandling med Er:YAG-laser för att ta bort kariesskadad tandsubstans ger en högre kostnad per vunnen effekt, jämfört med borr.
Tandvården kan erbjuda personer med kariesskadad tandsubstans behandling med Er:YAG-laser (prioritet 6).
 

Nationella riktlinjernaSAMANFATTNING

Er:YAG-laser kan rekommenderas för exkavering av kariesskadad tandhårdvävnad.
Metoden tar längre tid jämfört med borrteknik men beskrivs som en behagligare metod av patienter.
Patienter som undviker tandvård p g a rädsla för borren föredrar laser även om den tar längre tid och är dyrare.
Etsning av lasrad dentin samt användning av bonding rekommenderas efter laserbehandling för att säkerställa en stark bindning mellan dentin och komposit. Flera kliniska RCT-studier med långtidsuppföljning behövs för utvärdering av fyllningars hållbarhet och kvalitet. 

Referenser


Arbetarskyddsstyrelsen. Laser. AFS 1994;8. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling;1994.

Convissar Robert A. Principles and Practice of Laser Dentistry, 2nd edition, 2016 by Elsevier, Inc.

Jacobsen T, Norlund A, Englund GS, Tranaeus S. Application of laser technology for removal of caries: a systematic review of controlled clinical trials. Acta Odontol Scand. 2011;69(2):65-74.

Keller U, Hibst R. [Ablative effect of an Er:YAG laser on enamel and dentin]. Dtsch Zahnarztl Z. 1989;44(8):600-2.

Keller U, Hibst R. Experimental studies of the application of the Er:YAG laser on dental hard substances: II. Light microscopic and SEM investigations. Lasers Surg Med. 1989;9(4):345-51.

Keller U, Hibst R, Geurtsen W, Schilke R, Heidemann D, Klaiber B, et al. Erbium:YAG laser application in caries therapy. Evaluation of patient perception and acceptance. J Dent. 1998;26(8):649-56.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011- stöd för styrning och ledning.


Sarmadi R, Hedman E, Gabre P. Laser in caries treatment--patients' experiences and opinions. International Journal of Dental Hygiene. 2014;12(1):67-73.

Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar. SSMFS 2008:14. Strålskyddsmyndighetens författningssamling;2008.

Strålsäkerhetsmyndigheten.Laserklasser.Tillgänglig från: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/yrkesverksam/Laser/Laserklasser/.

The Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU). Laser technology for removal of caries. Summary and conclusions. Alert-report no. 2009-03; 2009. ISSN 1651-7151. Available at www.sbu.se. Stockholm; Swedish Council on Health Technology Assessment.
Copyright © 2016, Internetmedicin AB
ID:355

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:355