Internetodontologi.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer


Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut längst upp till höger på sidan.

Registrerade användare har fri tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på knappen Logga in uppe
till höger på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen 'Gå vidare'.
7. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.

Odontologiskt omhändertagande av patienter efter avslutad strålbehandling i huvud-halsområdet

Uppdaterad: 2017-06-06
Övertandläkare Maria Westin, Oralmedicin-sjukhustandvård/Odontologen, Göteborg

Granskad av: Övertandläkare Vegard Garsjö, Sjukhustandvården/Södra Älvsborg sjukhus

 • Kommentera innehållet i faktabladet.
 • Den här faktabladet har ingen patientbroschyr som anknyter till ämnet.
 • Den här faktabladet har ingen video som anknyter till ämnet.
 • Utskriftsvänlig version av faktabladet

BAKGRUND
 

Huvud-och halscancer är ett samlingsbegrepp för maligna tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor. Omkring 90 % av dessa tumörer är skivepitelcancrar. Övriga tumörer är olika typer av spottkörteltumörer, maligna lymfom och maligna melanom.

De flesta huvud-halstumörer behandlas med kirurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling samt kombinationer av dessa behandlingar. Patienter som genomgår strålbehandling får ofta biverkningar som påverkar munhålan både i det korta och långa perspektivet.


 

ORSAK
 

Sjukdomen och behandlingen påverkar förmågan att äta, dricka, svälja, lukta samt kan ge konsekvenser både funktionellt och socialt.

Nästan 85 % av all orofaryngel cancer är tonsillcancer och tungbascancer. Strålbehandling till kurativ dos är den huvudsakliga behandlingen.

En kurativt syftande behandling innebär i allmänhet dosnivåer på 68-70 gray (Gy)
Andra tumörlokalisationer behandlas också med strålbehandling, ibland som postoperativ strålbehandling efter icke-radikal kirurgi eller som preoperativ strålbehandling för att minska tumörmassan innan kirurgi.

Palliativ strålbehandling ges ofta i en lägre dos.


 

ETIOLOGI
 

Målet för den odontologiska behandlingen är att minska risken för allvarliga akuta och sena biverkningar.

 

Akuta biverkningar av strålbehandling:
 

Mucosit
(Inflammation i munslemhinnan under pågående strålbehandling på grund av den epitelskada som strålbehandlingen förorsakar)

Det kan innebära smärta och svårigheter att äta och dricka samt att sköta sin orala hygien. Patienten kan behöva stöd och hjälp med munvård och smärtlindring under denna period.

Mucositen debuterar oftast när två veckor av strålbehandlingen pågått och kvarstår oftast två veckor efter att strålbehandlingen avslutats.
 

Muntorrhet
Spottkörtelcellerna är precis som epitelcellerna känsliga för strålbehandling och reagerar i ett tidigt skede. En del patienter, beroende på strålfältets utbredning, får bestående muntorrhet.

 

Sena biverkningar av strålbehandling:
 

Trismus
Långsiktigt kan patienten utveckla en fibrotisering av tuggmuskulaturen och få problem med succesivt minskad gapförmåga (trismus).
 

Muntorrhet
Bestående muntorrhet innebär en risk för ökad kariesutveckling.
 

Slemhinnor
Sköra och känsliga slemhinnor som innebär svårigheter att äta starkt kryddad mat och födoämnen med syra. Patienterna drabbas oftare av orala svampinfektioner.
 

Risk för utveckling av osteoradionekros
Kärlförsörjningen i bestrålat ben försämras med tiden och därmed risken för störd sårläkning. En del patienter drabbas av osteoradionekros, vilket är ett allvarligt tillstånd. Den vanligaste lokalisationen för osteoradionekros är underkäkens sidopartier. Utlösande faktorer kan vara extraktioner.


 

UTREDNING OCH UNDERSÖKNING
 

Det är av stor vikt att patienten får adekvat odontologiskt omhändertagande innan strålbehandlingen påbörjas. Den odontologisk undersökning som görs inför strålbehandlingen innefattar:
 

Klinisk undersökning
Innefattar mätning av stimulerad saliv samt mätning av maximal gapförmåga.
 

Röntgenundersökning (panorama-röntgen samt intraorala bilder)
Dessa undersökningar är viktiga som referensmaterial för att senare kunna utvärdera vad som kan vara strålrelaterade bieffekter.
 

Extraktioner (om det finns indikation för det)
Molarer bör extraheras minst 2 veckor före strålstart för att uppnå så god läkning som möjligt. Primärsuturering rekommenderas samt uppföljande kontroller avseende läkning.


 

BEHANDLING
 

Målsättningen med det odontologiska omhändertagandet i samband med strålbehandling för huvud- och halscancer innebär:
 

 • I möjligast mån behålla den orala funktionen
 • Minimera risken för framtida kirurgiska ingrepp i bestrålad vävnad
 • Minimera risken för framtida kariesutveckling genom fluorprofylax.
 • Optimera den orala hygienen
 • Motivera patienten till rökstopp


Efter strålbehandling bör patienterna kontrolleras avseende:
 

Gapförmåga
Initiera gapträning så snart patienten har återhämtat sig. Patienten rekommenderas daglig gapträning med muntänjare eller fingrar. För många patienter försämras gapförmågan med >20%. Patienter med svåra besvär och särskilt ledrelaterade problem bör remitteras till bettfysiologisk specialist.
 

Salivsekretion
Vid nedsatt salivsekretion rekommenderas individuellt anpassade produkter.
 

Karies- och munhygien
Patienten motiveras till fortsatt livslång fluorprofylax och daglig sköljning med fluor-sköljning 0,2 %. Noteras ökad risk för karies kan fluorprofylax i gelskenor övervägas.
 

Benvävnad och slemhinnor
Strålbehandlingen innebär en minskad kärlförsörjning i käkarna vilket kan innebära försämrad sårläkning.

 

De flesta patienter kan efter 12 månader återgå till sin ordinarie tandläkare för vanlig tandvård, dock med information om både diagnos och konsekvenser till behandlande tandläkare.

 

Antibiotikaprofylax rekommenderas profylaktiskt vid tandhygienistbehandling:
 

 • 2 g Amoxicillin ges 1 timme preoperativt
 • Vid Pc-allergi: 600 mg Klindamycin 1 timme preoperativt

Antibiotikaskydd ( behandlingsdos) rekommenderas vid:

Benskadande ingrepp i bestrålat område om patienten även har andra riskfaktorer såsom redan etablerad osteoradionekros, rökning, akut infektion i området eller övriga medicinska eller farmakologiska riskfaktorer.
 

 • Behandling med PC-V 1,6 g x 3 i 5-7 dagar.
 • Vid Pc-allergi: Klindamycin 150 mg x 3 i 5-7 dagar.
 • I undantagsfall kan längre behandling övervägas.Extraktioner eller övriga kirurgiska ingrepp i strålbehandlat område bör alltid ske i samråd med, eller av, sjukhustandläkare eller specialist i käkkirurgi.

En strålad käke är alltid en strålad käke och kräver därför extra försiktighet hela livet.

 

Referenser
 

Vårdprogram: Odontologiskt omhändertagande av patienter som skall erhålla strålbehandling i huvud-halsområdet. Råd och riktlinjer för tand- och sjukvårdspersonal. Sjukhustandvården VG-region/Odontologen Göteborg/Onkologen SU/Sahlgrenska.

A review of dental treatment of head and neck cancer patients, before, during and after radiotheraphy: part 1 and 2. H.Jawad et al. British Dental Journal, 2015.

Rekommendationer för antibiotika till patienter som strålbehandlats mot munhålan. Konsensusrekommendation från en sammansatt grupp med representanter från Svensk förening från Orofacial medicin , Svensk Käkkirurgisk förening och Tandvård-Strama. 2016.
 

Gå till början av sidan.

Copyright © 2021, Internetmedicin AB
ID:370